Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI Anna Chomczyk Yoga

Bardzo się cieszymy, że postanowiłeś odwiedzić naszą stronę. Chcielibyśmy na wstępie poinformować Cię, że w Serwisie, którego właścicielem jest Anna Chomczyk Yoga, zarejestrowana pod numerem: NIP: 5422949775, REGON: 200391320 przy ul. Marjańskiego 3 lok. 210 Białystok, zbieramy i przetwarzamy Twoje dane osobowe. Ten dokument określa zasady oraz cele przetwarzania tychże danych oraz opisuje, w jaki sposób przestrzegamy Twoich praw i w jaki sposób możesz ich dochodzić.

 

Definicje

Administrator danych: Anna Chomczyk Yoga, zarejestrowana pod numerem: NIP: 5422949775 , REGON: 200391320 przy ul. Marjańskiego 3 lok. 210 Białystok

Dane Osobowe – wszystkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej, w tym nr IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii.

Serwis – Serwis internetowy udostępniany przez Anna Chomczyk Yoga pod aktualnym adresem www.yogashala.pl oraz pod adresami będącymi przekierowaniami do tego adresu, a także każdym innym będącym jego uzupełnieniem lub kontynuacją i każdym tym, który go zastąpi.

Użytkownik/Ty – osoba fizyczna odwiedzająca Serwis lub korzystająca z jednej lub kilku usług albo funkcjonalności udostępnianych w Serwisie.

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 7 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Profil – dostępne dla Użytkownika miejsce w Serwisie, gdzie Użytkownik wprowadza swoje dane, zarządza nimi oraz publikuje je zgodnie z wybranymi przez siebie ustawieniami prywatności.

Polityka – niniejsza Polityka prywatności.

Regulamin – regulamin Serwisu

 

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.
Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.

Administratorem Państwa Danych Osobowych jest firma Anna Chomczyk Yoga, zarejestrowana pod numerem: NIP: 5422949775, REGON: 200391320 przy ul. Marjańskiego 3 lok. 210 Białystok. Kontakt z administratorem możliwy pod adresem e-mail: kontakt@yogashala.pl.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:
· nawiązywania kontaktów związanych z realizacją umowy bądź podejmowania działań przed jej zawarciem,
· realizacji umów zawartych z naszymi kontrahentami;
· gromadzenia i przechowywanie dowodów księgowych oraz dokumentacji podatkowej na podstawie ustawy o rachunkowości oraz ustaw podatkowych,
· rozpoznania ewentualnych roszczeń reklamacyjnych w terminie i formie przewidzianej przepisami prawa,
· umożliwienia Administratorowi realizacji jego prawnie uzasadnionych interesów, np. dochodzenia roszczeń,
· w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
· organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
· inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Anna Chomczyk Yoga przetwarzają dane osobowe;

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji określonych celów, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia: wglądu do danych osobowych, żądania sprostowania, usunięcia (tzw. prawo do bycia zapomnianym), prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych czy prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Anna Chomczyk Yoga, Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.

W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.

Administrator dokłada wszelkich starań, aby przechowywanym danym osobowym zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

 

A. CELE ORAZ PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH W SERWISIE

Korzystanie z Serwisu

Jeżeli korzystasz z Serwisu jako Użytkownik zarejestrowany lub niezarejestrowany (tj. nie posiadasz Profilu w Serwisie), Anna Chomczyk Yoga przetwarza Twoje Dane Osobowe. Przez te dane należy rozumieć adres IP lub inne identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies albo innych podobnych technologii. Twoja aktywność w Serwisie, w tym Twoje Dane Osobowe, są rejestrowane w logach systemowych. Zebrane w logach informacje przetwarzane są przede wszystkim w celach związanych ze świadczeniem usług, czyli w celach:

– analitycznych i statystycznych – by stale poprawić jakość usług świadczonych w ramach Serwisu i dostosowywać jego funkcjonalności do Twoich potrzeb. Wówczas podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Anna Chomczyk Yoga polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników oraz ich preferencji;
– wykrywania nadużyć, identyfikacji i przeciwdziałania zagrożeniom dla stabilności i poprawności działania Serwisu;
– marketingowych Anna Chomczyk Yoga w szczególności związanych z prezentowaniem Ci reklamy behawioralnej – by informować Cię o aktualnej ofercie i nowych funkcjonalnościach Serwisu. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych zostały opisane w sekcji MARKETING poniżej.

Formularze kontaktowe

Zapewniamy możliwość skontaktowania się z nami przy wykorzystaniu elektronicznych formularzy kontaktowych. Skorzystanie z formularza wymaga podania Danych Osobowych niezbędnych do skontaktowania się z Tobą i udzielenia odpowiedzi na zapytanie. Możesz podać także inne dane w celu ułatwienia kontaktu lub obsługi zapytania. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu przyjęcia i obsługi zapytania, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości jego obsługi. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne.

Dane Osobowe podane przez Ciebie w formularzach kontaktowych są przetwarzane:

– w celu identyfikacji nadawcy oraz obsługi jego zapytania przesłanego przez udostępniony formularz – podstawą prawną przetwarzania jest tu niezbędność przetwarzania do wykonania umowy o świadczenie usługi;
– nawiązywania kontaktów związanych z realizacją umowy bądź podejmowania działań przed jej zawarciem,
– realizacji umów zawartych z naszymi kontrahentami;
– w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Anna Chomczyk Yoga polegający na prowadzeniu statystyk zapytań zgłaszanych przez Użytkowników za pośrednictwem Serwisu, byśmy mogli doskonalić świadczone usługi.

 

B. MARKETING

Anna Chomczyk Yoga przetwarza Twoje Dane Osobowe w celu realizowania działań marketingowych, które mogą polegać na:

– kierowaniu e-mailowych powiadomień o interesujących Cię treściach (usługa newslettera);

Newsletter

Osobom, które w tym celu podały swój adres e-mail, Anna Chomczyk Yoga świadczy usługę newslettera. Podanie danych jest wymagane w celu świadczenia usługi newslettera, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości jego wysyłki.

Dane Osobowe w tym przypadku są przetwarzane:

– w celu świadczenia usługi wysyłki newslettera – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy;
– w przypadku kierowania do Ciebie treści marketingowych w ramach newslettera – podstawą prawną przetwarzania, w tym profilowania, jest uzasadniony interes Anna Chomczyk Yoga w związku z wyrażoną zgodą na otrzymywanie newslettera;
– w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Anna Chomczyk Yoga polegający na prowadzeniu analiz Twojej aktywności w Serwisie w celu doskonalenia stosowanych funkcjonalności;
– w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – podstawą prawną przetwarzania jest wówczas uzasadniony interes Anna Chomczyk Yoga..

Marketing bezpośredni

Twoje Dane Osobowe mogą być również wykorzystywane przez Anna Chomczyk Yoga do kierowania do Ciebie treści marketingowej różnymi kanałami, tj. za pośrednictwem poczty e-mail, o ile wyrazisz na te działania zgodę, którą możesz wycofać w dowolnym momencie.

 

C. COOKIES

Pliki cookies to małe pliki tekstowe, instalowane na Twoim urządzeniu, gdy przeglądasz Serwis bez względu na to, czy jesteś zarejestrowany i zalogowany, czy nie. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. W Polityce informacje dotyczące cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii wykorzystywanych w ramach Serwisu.

Cookies „serwisowe”

Wykorzystujemy tzw. cookies serwisowe przede wszystkim w celu dostarczania usług świadczonych drogą elektroniczną oraz poprawy jakości tych usług. W związku z tym Anna Chomczyk Yoga korzystaja z plików cookies, przechowując informacje lub uzyskując dostęp do informacji już przechowywanych w Twoim telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym (komputer, telefon, tablet itp.). Pliki cookies wykorzystywane w tym celu obejmują:

– pliki cookies z danymi wprowadzanymi przez Użytkownika (identyfikator sesji) na czas trwania sesji;
– uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania na czas trwania sesji;
– pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania;
– sesyjne pliki cookies odtwarzaczy multimedialnych (np. pliki cookies odtwarzacza flash) na czas trwania sesji;
– trwałe pliki cookies służące do personalizacji Twojego interfejsu na czas trwania sesji lub nieco dłużej;
– pliki cookies służące do monitorowania ruchu na stronie internetowej, tj. analityki danych, w tym cookies.

 

D. PRAWA UŻYTKOWNIKÓW

Przysługują Ci następujące prawa:

– dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania,
– usunięcia,
– ograniczenia przetwarzania,
– prawo do przenoszenia danych,
– prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych, a także
– prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

Jeśli zarejestrowałeś się w Serwisie i udzieliłeś zgody na przetwarzanie Danych Osobowych, możesz ją wycofać w dowolnym momencie, wysyłając wiadomość na adres kontakt@yogashala.pl. W przypadku pozostałych kategorii danych lub gdy jesteś niezarejestrowanym Użytkownikiem Serwisu, wystarczy, że wyślesz zgłoszenie na adres kontakt@yogashala.pl/

Prawo do sprzeciwu

Masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych do celów marketingu bezpośredniego, w tym profilowania. Przetwarzanie to odbywa się w naszym uzasadnionym interesie. Masz także prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją.

 

E. OKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji określonych celów, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa. Jest to niezbędne zarówno do poprawnego świadczenia usług określonych w celach funkcjonowania firmy. Jeśli wycofasz zgodę na przetwarzanie swoich Danych Osobowych, wówczas zaprzestaniemy ich przetwarzania. W takim wypadku albo je usuniemy, albo nastąpi ich anonimizacja, z tym jednak zastrzeżeniem, że część danych (imię, nazwisko, adres e-mail, historia Profilu oraz informacje o udzielonych zgodach) będziemy przetwarzać przez okres niezbędny do realizacji określonych celów, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami.

Jeśli będziesz korzystać z jakiejś funkcji Serwisu, nie będąc na nim zalogowanym, będziemy przetwarzać Twoje Dane Osobowe przez czas, w którym na Twoim urządzeniu przechowywane będą pliki cookies, user agent i oglądane przez Ciebie zakładki i informacje w serwisie.

 

F. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

Na bieżąco prowadzimy analizę ryzyka w celu zapewnienia, że Twoje Dane Osobowe przetwarzane są w sposób bezpieczny. Dostęp do Twoich Danych Osobowych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Dbamy o to, by wszystkie operacje na Twoich Danych Osobowych były rejestrowane i dokonywane jedynie przez uprawnionych pracowników i współpracowników. Każdy z naszych podmiotów współpracujących daje nam gwarancję, że stosuje odpowiednie środki bezpieczeństwa, kiedy przetwarza Twoje Dane Osobowe.

 

G. DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA

Administratorem Twoich Danych Osobowych jest Anna Chomczyk Yoga zarejestrowana pod numerem: NIP: 5422949775, REGON: 200391320 przy ul. Marjańskiego 3 lok. 210 Białystok. Możesz w każdej sprawie związanej z Ochroną Danych Osobowych kontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych na adres e-mail: kontakt@yogashala.pl.

 

H. ZMIANY POLITYKI

Ochrona Twoich Danych osobowych jest procesem dynamicznym i podlegającym nieustannym zmianom. Zmiany te mają na celu ochronę Twoich praw w sposób możliwie najskuteczniejszy, dlatego Polityka podlega bieżącej weryfikacji i aktualizacji. O wszelkich zmianach będziemy informować Użytkowników za pomocą Serwisu lub wiadomości e-mail.