REGULAMIN KORZYSTANIA ZE SZKOŁY YOGA SHALA

Osoba korzystająca z usług szkoły jogi Yoga shala (dalej: Uczestnik), zawiera Umowę na korzystanie z usług oferowanych w ramach szkoły jogi (dalej „Umowa”) z Anną Chomczyk prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Anna Chomczyk Yoga, NIP: 5422949775, REGON: 200391320, ul. Marjańskiego 3 lok. 210, 15-402 Białystok, określaną dalej jako Szkoła. Osoba korzystająca z usług szkoły określana będzie dalej Studentem.

1. Wstęp na zajęcia i opłaty

1. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest dokonanie pełnej opłaty przed ich rozpoczęciem. Osoby bez aktywnych karnetów nie będą wpuszczane na zajęcia.
2. Każdorazowo przed zajęciami na recepcji należy okazać kartę klubową. W przypadku zagubienia, wyrobienie kolejnej karty wynosi 10 zł.
3. Niewykorzystane zajęcia/karnety nie przechodzą na kolejny okres rozliczeniowy, a za niewykorzystane wejścia pieniądze nie są zwracane.
4. W ramach opłaty za kurs nie ma możliwości skorzystania z innych zajęć, niż te opisane w ofercie.
5. Karnet jest biletem wstępu na salę ćwiczeń, na której prowadzone są wybrane zajęcia.
6. Karnet upoważnia Studenta do wstępu na regularne zajęcia jogi, zgodnie z zasadami określonymi dla poszczególnych rodzajów karnetów i w ramach aktualnego grafika Szkoły.
7. Szkoła zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian i aktualizacji w grafiku zajęć. Aktualny grafik jest dostępny na stronie yogashala.pl
8. Liczba miejsc na zajęciach jest ograniczona. W przypadku braku miejsc, decyduje kolejność zapisów. Zapisu można dokonać w recepcji szkoły lub elektronicznie poprzez Strefę Klienta.
9. Wszystkie karnety są karnetami imiennymi i nie mogą być wykorzystywane przez osoby trzecie.
10. Realizacja sprzedaży karnetów wymaga rejestracji danych Studenta. Student zobowiązuje się do podania prawdziwych danych osobowych. Rejestrując się, Student wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie przez Szkołę swoich danych osobowych w celu realizacji zakupionych usług.
11. Zarejestrowany Student otrzymuje dostęp do swojego profilu w ‘Strefie Klienta’ na stronie yogashala.pl, gdzie może rezerwować i odwoływać rezerwację na zajęciach, sprawdzać ważność umowy, dokonywać płatności, śledzić swoją aktywność na zajęciach.
12. Dane osobowe Studenta wykorzystywane są w celach przekazywania informacji o ofercie szkoły, po wyrażeniu osobnej zgody przez osobę udostępniającą dane osobowe.
13. Przechowywanie i przetwarzanie otrzymanych danych osobowych odbywa się przy zachowaniu zasad określonych w Ustawie o ochronie danych osobowych zgodnych z RODO. Każda osoba udostępniająca swoje dane osobowe ma prawo dostępu do nich, jak również do ich poprawiania i uaktualnienia.

2. Korzystanie z usług

1. Osoby uprawnione do wstępu na zajęcia, zgodnie z punktem 1., mają prawo:

• korzystać z sali ćwiczeń w godzinach wybranych zajęć,

• używać sprzętów szkoły przeznaczonych do ćwiczeń, takich jak maty, klocki i paski,

• używać na sali ćwiczeń własnej maty do jogi,

• korzystać z rad i wskazówek nauczyciela prowadzącego zajęcia na danej sali.

2. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest punktualność. Wstęp na salę po rozpoczęciu zajęć nie jest możliwy, chyba że nauczyciel wyrazi na to zgodę.

3. Student nie powinien opuszczać zajęć przed ich zakończeniem bez istotnego powodu, ponieważ powoduje to zakłócenie komfortu innych osób ćwiczących.

4. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za skutki ćwiczeń wykonywanych samodzielnie, nie w oparciu o rady i instrukcje nauczyciela. Osoba ćwicząca samodzielnie, przyjmuje do wiadomości, że ćwiczenie bez zastosowania się do rad i instrukcji nauczyciela może mieć negatywny wpływ na zdrowie.

5. Ze względu na higienę oraz komfort uczestników zajęć, na salę ćwiczeń nie wchodzi się w obuwiu ani odzieży wierzchniej, nie korzysta się z urządzeń elektronicznych oraz nie wnosi żadnych przedmiotów nie potrzebnych w trakcie zajęć.

6. Na sali ćwiczyć mogą osoby zdrowe, bez przeciwwskazań lekarskich. Osoby z problemami zdrowotnym zobowiązane są poinformować o nich nauczyciela przed rozpoczęciem ćwiczeń, jak również w trakcie ich trwania, w razie zaistnienia nieprzewidzianych okoliczności. Szkoła nie bierze odpowiedzialności za negatywne skutki dla zdrowia ćwiczeń, jeżeli osoba z problemami zdrowotnymi zawczasu nie poinformuje nauczyciela o problemie. Nauczyciel ma prawo odmówić wstępu na salę osobie, co do której ma podejrzenia o przeciwwskazania lekarskie do ćwiczeń lub nie stosuje się do rad i wskazań nauczyciela.

7. Student zobowiązany jest:

a. do przestrzegania i zachowania ciszy i czystości na sali oraz do poszanowania ogólnie przyjętych zasad dobrego zachowania.

b. stosować się do instrukcji użytkowania poszczególnych pomieszczeń szkoły oraz znajdujących się w nich urządzeń i przyrządów, które podawane są do wiadomości przez nauczycieli i pracowników szkoły.

c. Odpowiednio zabezpieczyć przed uszkodzeniem lub zaginięciem wartościowe przedmioty. Za przedmioty wartościowe, pozostawione w szatni, szkoła nie ponosi odpowiedzialności.

d. po każdym ćwiczeniu odłożyć użyty sprzęt w przeznaczone do tego miejsce.

e. zachowywać się tak, by nie zakłócić wykonywania ćwiczeń innym użytkownikom sali, nie powodować uszkodzenia lub zniszczenia mienia, ani pomieszczeń szkoły.

8. Filmowanie i fotografowanie w celach komercyjnych bez zgody Szkoły na terenie Szkoły jest zabronione.

9. Nauczyciel ma prawo odmówić prawa wstępu na salę ćwiczeń, bez podania wyraźnego powodu, również w trakcie trwania zajęć. W takim przypadku szkoła zwraca klientowi niewykorzystaną część opłaty za ćwiczenia, chyba że odmowa prawa wstępu na salę ćwiczeń wynika z naruszenia przez klienta zasad korzystania z usług szkoły, opisanych w Regulaminie.

3. Reklamacje

1. Uczestnik uprawniony jest do złożenia reklamacji związanej z Umową poprzez:
• Przesłanie jej w formie pisemnej na adres Szkoły,
• Przesłanie jej pocztą elektroniczną na adres poczty elektronicznej kontakt@yogashala.pl
2. Wszelkie reklamacje będą rozpatrywane na podstawie Umowy, niniejszego Regulaminu oraz przepisów prawa powszechnie obowiązującego.
3. Uczestnik obowiązany jest w reklamacji do wskazania swojego imienia, nazwiska oraz danych kontaktowych (adres do doręczeń, adres poczty elektronicznej) umożliwiających udzielenie odpowiedzi na reklamację.
4. Szkoła udzieli odpowiedzi na reklamację w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania.

4. Postanowienia końcowe

1. Osoby w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub środków odurzających nie będą wpuszczane na teren szkoły.

2. Osoba, która wykupuje karnet, zobowiązuje się tym samym do przestrzegania Regulaminu.